CO TO SĄ UPRAWNIENIA SERWISOWE ?

Uprawnienia serwisowe są upoważnieniem serwisanta do wykonywania serwisu kas. Potwierdzeniem uprawnienia serwisanta jest ważny identyfikator serwisanta wydany przez podmiot prowadzący serwis główny.

Identyfikator wydany serwisantowi jest ważny przez okres trwania ważnej umowy pomiędzy serwisem końcowym a serwisem głównym, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od daty jego wydania.

Sprawdź ważność uprawnień swojego serwisanta

JAK SPRAWDZIĆ WAŻNOŚĆ UPRAWNIEŃ SERWISANTA ?

Ważność uprawnień danego serwisanta można sprawdzić wpisując numer identyfikatora serwisanta w zaznaczone pole na stronie: SPRAWDŹ SWOJEGO SERWISANTA

Identyfikator wydany serwisantowi jest ważny przez okres trwania ważnej umowy pomiędzy serwisem końcowym a serwisem głównym, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od daty jego wydania.

CZY PRZEGLĄD TECHNICZNY JEST OBOWIĄZKOWY ?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów § 14 ust. 1. pkt 4 z dnia 14 marca 2013r. podatnik ma obowiązek dokonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

JAK CZĘSTO NALEŻY DOKONYWAĆ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH KASY REJESTRUJĄCEJ ?

Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 pkt 2.

Ponadto, producent udziela 5-letnij gwarancji na pamięć fiskalną użytą w produkcie pod warunkiem dokonywania przeglądów technicznych, o których mowa w Rozporządzeniu oraz odnotowanych w książce serwisowej, przeglądów konserwacyjnych wykonanych w 12-tym miesiącu po dacie sprzedaży oraz 12-tym miesiącu po dacie przeglądu technicznego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

KTO ODPOWIADA ZA TERMINOWE DOKONYWANIE PRZEGLĄDÓW ?

Za terminowe dokonywanie przeglądów odpowiada właściciel urządzenia – zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia, przeglądu dokonuje uprawniony serwisant na żądanie podatnika. W celu zgłoszenia kasy do przeglądu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem przypisanym do kasy rejestrującej. Dane serwisu wpisane są do książki serwisowej na stronie 5 i 6.

JAKI JEST ZAKRES OBOWIĄZKOWEGO PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO ?

Zakres obowiązkowego przeglądu technicznego określony jest w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 14 marca 2013r § 34 ust. 1.

Zakres przeglądu obejmuje sprawdzenie:
– plomb i ich zgodności ich z zapisem w książce serwisowej
– stanu obudowy kasy
– czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę
– programu pracy kasy i programu archiwizującego
– poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych
– poprawności działania wyświetlacza klienta
– stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego co do zgodności z dokumentacją
– stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:
– wpis jego wyniku do książki kasy
– wpisanie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności kopii faktury

CO TO JEST PAMIĘĆ FISKALNA ?

Pamięć fiskalna jest to integralny moduł kasy rejestrującej, którego główny zadaniem jest zapis kolejnych raportów dobowych. Ponadto, w pamięci tej przechowywane są dane takie jak: numer unikatowy urządzenia, NIP podatnika oraz informacje o zmianach stawek PTU. Pamięć ta aktywowana jest wyłącznie po fiskalizacji.

CO TO JEST FISKALIZACJA?

Fiskalizacja to jednokrotna i nieodwracalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego. Podczas fiskalizacji, do pamięci fiskalnej zapisywany jest numer NIP podatnika, oraz następuje nieodwracalna zmiana trybu pracy kasy rejestrującej, ze szkoleniowego na fiskalny.

JAK ROZPOZNAĆ, ŻE PAMIĘĆ FISKALNA ZAPEŁNIA SIĘ ?

W przypadku kas rejestrujących granicę zapełnienia pamięci wyznacza maksymalna ilość raportów dobowych. Urządzenia fiskalne pozwalają na zapis minimum 1830 raportów. Nasze urządzenia informują o przepełniającej się pamięci. Informowanie uruchamia się na 30 raportów dobowych przed zapełnieniem.

PAMIĘĆ FISKALNA W MOIM URZĄDZENIU ZAPEŁNIA SIĘ, CZY MOŻNA JĄ WYMIENIĆ ?

To zależy od posiadanego modelu kasy rejestrującej. Aby dowiedzieć się czy można wymienić pamięć fiskalną w danym urządzeniu, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub producentem.
Aby przejść do kontaktów: kliknij tutaj

JAKIE KROKI MUSZĘ PODJĄĆ W PRZYPADKU ZAPEŁNIAJĄCEJ SIĘ PAMIĘCI FISKALNEJ?

Poinformuj o zaistniałej sytuacji autoryzowany serwis przypisany do kasy rejestrującej. Jeśli planujesz wymianę pamięci fiskalnej ważne jest, aby odpowiednio wcześnie złożyć wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonanie odczytu.
Odczyt pamięci fiskalnej wykonywany jest w Urzędzie Skarbowym przez uprawnionego serwisanta w obecności pracownika urzędu.

GDZIE MOŻNA DOKONAĆ WYMIANY PAMIĘĆ FISKALNEJ ?

Wymiana pamięci fiskalnej dokonuje wyłącznie Serwis Główny (serwis producenta). Podstawą do wymiany jest protokołu odczytu pamięci fiskalnej z Urzędu Skarbowego.

JAKIE FORMALNOŚCI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE PO WYMIANIE PAMIĘCI FISKALNEJ ?

Po wymianie pamięci fiskalnej należy:
– dokonać fiskalizacji kasy
– złożyć zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. (zgłoszenia dokonują autoryzowany serwis oraz właściciel urządzenia)
Formularz zgłoszenia kasy przez podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego

CO ZROBIĆ JEŚLI SERWISANT MOJEGO URZĄDZENIA NIE POSIADA AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ ?

Osoba bez uprawnień producenta nie ma prawa podejmować napraw oraz dokonywać przeglądów technicznych. Pamiętaj aby nie udostępniać urządzenia osobom nieuprawnionym!!!

CZY MOŻLIWA JEST ZMIANA SERWISU KASY REJESTRUJĄCEJ ?

Właścicielowi urządzenia fiskalnego przysługuje prawo zmiany podmiotu prowadzącego serwis. Wystarczy wystąpić do producenta z odpowiednio wypełnionym i podpisanym wnioskiem.
Wypełnienie wszystkich pól zawartych we wniosku znacząco przyspiesza jego weryfikację. O wydaniu decyzji przeniesienia obsługi serwisowej, producent informuje pisemnie użytkownika, Urząd Skarbowy, dotychczasową i nową firmę serwisową.
Procedury zmiany serwisu wynikają z §14 ust. 3 zawartego w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 14 marca 2013r. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres email: serwis@emar.pl

Wniosek podatnika o zmianę obsługi serwisowej kasy rejestrującej

Szczegółowe warunki zmiany serwisu dostępne pod adresem: Zmiana obsługi serwisowej

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY KSIĄŻKI SERWISOWEJ KASY REJESTRUJĄCEJ ?

W przypadku utraty książki serwisowej należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej.
Następnie, należy wypełnić i podpisać wniosek o wydanie duplikatu książki serwisowej i przesłać go wraz z kopią powiadomienia (o którym mowa powyżej) do producenta. Wniosek należy przesłać pocztą lub na adres email: serwis@emar.pl
Dane adresowe dostępne tutaj
Wniosek o wystawienie duplikatu książki serwisowej

CO ZROBIĆ JEŚLI ZAPOMNIAŁEM WYDRUKOWAĆ RAPORT DOBOWY ?

Jeśli nie wykonano raportu dobowego za dany dzień, można go jeszcze wydrukować dnia następnego, przed rozpoczęciem sprzedaży. Na raporcie wykonanym dnia następnego będzie widniała data wydruku raportu, a nie dzień, którego raport dotyczy.

PRZEZ POMYŁKĘ WYDRUKOWANY ZOSTAŁ BŁĘDNY PARAGON, CZY MOŻNA GO ANULOWAĆ ?

W żadnym urządzeniu fiskalnym nie ma możliwości anulowania paragonu po jego wydrukowaniu. W takim przypadku należy wydrukować dodatkowy, poprawny paragon. Paragon błędny został zarejestrowany w pamięci fiskalnej kasy i jedyną opcja korekty obrotów jest niezwłoczne ujęcie go w odrębnej ewidencji księgowej wraz z wyjaśnieniem.

KASA/DRUKARKA PROSI O PODANIE KODU AUTORYZACYJNEGO, CO TO JEST I GDZIE GO POZYSKAĆ ?

Istnieje możliwość takiego zaprogramowania drukarki, że czas jej pracy zostanie ograniczony do zadanej liczby dni. Po upływie tego czasu drukarka się zablokuje.
Jeżeli czas pracy drukarki został ograniczony to fakt ten będzie sygnalizowany komunikatem na wyświetlaczu po każdym jej włączeniu. Drukarkę można odblokować wprowadzając do niej odpowiedni kod autoryzacyjny.
Kody autoryzacyjne dostarcza sprzedawca drukarki, w razie ich braku należy się z nim skontaktować. Sprzedawca ma obowiązek poinformować Cię o aktywacji blokady. Informacja ta, musi być również zawarta na fakturze zakupu urządzenia!!!

GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ W PRZYPADKU AWARII URZĄDZENIA FISKALNEGO ?

W przypadku problemów z urządzeniem fiskalnym należy kontaktować się z autoryzowanym serwisem, który przypisany jest do danego urządzenia. Dane kontaktowe są zawarte na stronie 5 i 6 książki serwisowej.