Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna się obowiązywanie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka EMAR Sp. z o. o., Kopytów 26, 05-870 Błonie (dalej, „administrator lub spółka”).

Dane kontaktowe administratora Państwa danych osobowych

Dane kontaktowe administratora są następujące:
EMAR Sp. z o. o.
Kopytów 26, 05-870 Błonie
e-mail: rodo@emar.pl

Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Spółkę w ramach relacji biznesowych nawiązanych pomiędzy Spółką a podmiotem, którego Państwo jesteście przedstawicielem (ewentualnie osobą wyznaczoną do kontaktu), które to relacje zostały nawiązane w związku z rozmowami handlowymi, zawarciem lub realizacją umowy pomiędzy Spółką a wspomnianym podmiotem (dalej „Umowa”). Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana m.in. z wizytówki przekazanej przez Panią/Pana pracownikom lub współpracownikom Spółki lub z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie WWW Spółki. Pani/Pana dane osobowe mogliśmy również uzyskać od podmiotu, którego Państwo byliście przedstawicielem lub ze źródeł publicznie dostępnych takich jak REGON, CEIDG lub Krajowy Rejestr Sądowy.

Kategorie Państwa danych osobowych które przetwarzamy

Przetwarzane dane to:
imię i nazwisko, stanowisko służbowe/rola w strukturze, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego i numer faksu. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody(oświadczenie).

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcie i wykonanie Umowy, ustalenie oraz dochodzenie naszych roszczeń wynikających z Umowy oraz obrona przed roszczeniami wynikającymi z Umowy.
 • utrzymywanie relacji biznesowych z naszymi potencjalnymi, obecnymi lub byłymi kontrahentami (m.in. utrzymywanie kontaktu).
 • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie przekazane nam za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie WWW.
 • marketing bezpośredni naszych produktów i usług tj. telefonicznego lub SMS przekazywania lub mailowego przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • wypełnienie przez nas obowiązków prawnych np. realizacja Państwa praw wynikających z RODO związanych z rachunkowością i podatkami (np. wystawianie i przechowywanie faktur związanych z Umową).

Podane przez Panią/Pana danych nie jest ani wymogiem ustawowym, ani umownym, ani też warunkiem zawarcia jakiejkolwiek umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Jednakże w zakresie w jakim celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie Umowy nie podanie przez Państwa danych osobowych może uniemożliwić lub utrudnić zawarcie lub wykonanie Umowy.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

 • osoby upoważnione przez nas do przetwarzania danych osobowych – nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmioty, którym zlecimy wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych (podmioty przetwarzające), w szczególności podmioty takie, jak: dostawcy usług IT, firmy windykacyjne, usługi logistyczne i kurierskie i recyklingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług.

Ponadto, Spółka udostępni Pani/Pana dane osobowe upoważnionym instytucjom lub organom, w przypadku, w którym obowiązek takiego udostępnienia będzie wynikał z obowiązującego prawa (m.in. na żądanie policji, prokuratury, sądu).

Prawa Państwu przysługujące:

 • przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO);
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (zgodnie z art. 17 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO);
 • przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Państwa zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@emar.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi. W szczególności zgodnie z art. 21 RODO

Informacja o cookies

Informacja ogólna
Firma Emar informuje, że na swojej stronie stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Jeśli nie chcesz aby ta strona zapisywała pliki cookies na Twoim komputerze możesz je wyłączyć (może się to jednak wiązać z utrudnionym korzystaniem ze strony).

Zbieranie danych osobowych
W niektórych przypadkach może zachodzić potrzeba zapytania o dane osobowe takie, jak imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu użytkownika Informacje te będą wykorzystywane żeby odpowiadać na prośby użytkowników albo żeby skontaktować się z nimi listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, aby udzielić im odpowiedzi na zadane pytania. W witrynie oprócz informacji osobowych mogą być zbierane niektóre informacje techniczne dotyczące użytkownika, takie jak używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa
W przypadku udostępniania informacji zawsze istnieje ryzyko przechwycenia ich przez osoby niepowołane (niezależnie od kanału transmisji) Żadna technologie nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa, jednocześnie informujemy iż zastosowaliśmy znane nam metody działania aby ograniczyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych, ich niewłaściwego użycia.

Powyższe zasady poufności mogą być zmienione w dowolnej chwili. Firma EMAR może zmieniać, modyfikować lub wycofywać zawartość stron oraz dostęp do tej witryny bez uprzedzenia.

Niniejsze Zasady poufności mają zastosowanie do niniejszej Witryny. Jeśli nie zgadzasz się na poniższe zasadny nie korzystaj z tego serwisu.