Zmiana obsługi serwisowej

Przekazanie obsługi serwisowej następuje na podstawie wniosku podatnika. Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres: serwis@emar.pl
Opłata za formalności związane ze zmianą obsługi serwisowej wynosi 100 zł od urządzenia. Są to opłaty manipulacyjne związane z procesem przeprowadzenia zmiany serwisu.

Proces zmiany serwisu wymaga:

  • poinformowanie Urzędu lub Urzędów Skarbowych o dokonanej zmianie.
  • przesłanie informacji o zmianie serwisu podmiotom zdającym i przejmującym serwis urządzenia lub urządzeń.
  • przesłanie informacji do klienta
  • zmiana w serwisie informatycznym producenta i przypisanie urządzenia lub urządzeń podmiotowi przejmującemu serwis.
  • w przypadku kiedy urządzenie, którego zmiana dotyczy jest na gwarancji – rozliczenie opłaty serwisowej.

Przy zmianie serwisu większej ilości urządzeń opłata jest uzgadniana z klientem biorąc pod uwagę wyżej wymienione elementy procesu zmiany serwisu.
Nie są pobierane żadne opłaty w przypadku kiedy podmiot dotychczas prowadzący serwis kończy swoją działalność.