Zasady dotyczące opracowania projektu – Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego…

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji zarówno na etapie wdrażania projektu, jak i poprzez produkty, które będą efektem projektu.

Podczas procesu wyboru firmy, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego, kryteria wyboru wykonawcy zostaną ustalone w taki sposób, aby uniemożliwić jakakolwiek formę dyskryminacji.

Umowa z wykonawcą będzie zawierała zapisy zakazujące dyskryminacji.

Firmy ubiegające się o realizację poszczególnych zadań w ramach projektu „Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej” są zobowiązane zapewnić wszystkim grupom wymienione w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, możliwość sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie.

Firma lub firmy wybrane do realizacji poszczególnych zadań projektu zobowiązane będą wykonania projektów zgodnie z zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.