Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego (PPP) nowego naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej.

 

W ramach Projektu o nazwie: „Zaprojektowanie oraz wdrożenie do produkcji naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, mogącego pełnić funkcję bileterki autobusowej oraz kasy i drukarki fiskalnej”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, firma EMAR – Samoraj i spółka – Spółka jawna ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy następujących usług w ramach ww. projektu:

 1. Część 1 – tworzenie rozwiązań i modeli (opcji) oraz testowanie
 2. Część 2 – wykonanie prototypów oraz testowanie
 1. ZAMAWIAJĄCY – NAZWA

EMAR – Samoraj i spółka, spółka jawna NIP:  529-000-93-76 Adres:  05-870 Błonie, Kopytów 26 Tel.:  22-725-45-46 Fax:  22-725-45-46 E-mail: przetargi@emar.pl

 

 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 • KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego (PPP) oraz wdrożenie do produkcji nowego, naręcznego, mobilnego urządzenia fiskalnego, które dzięki budowie modułowej będzie mogło pełnić funkcje bileterki, kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej, i które będzie spełniało wymogi Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2018, poz. 1206). Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań odbiorców finalnych, a także potrzeb Spółki EMAR i jej planów rozwojowych, w szczególności wzmocnienia marki EMAR i pozycji rynkowej firmy w segmencie bileterek i urządzeń fiskalnych oraz zaangażowania w prace badawczo-rozwojowe nad nowymi innowacyjnymi produktami.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

 

Cześć 1 – tworzenie rozwiązań i modeli (opcji) oraz testowanie

Zadania części 1 obejmują stworzenie konstrukcji mechanicznej urządzenia wraz z akcesoriami w postaci stacji dokującej oraz etui, a następnie wytworzenie modeli i ich testowanie.

Zadania:

 1. zaproponowanie co najmniej 2 wariantów rozwiązań konstrukcyjnych urządzenia w postaci plików 3D, stacji dokującej i etui w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego brief projektowy (założenia konstrukcyjne + wizualizacja 3D projektowanego urządzenia),
 2. opracowanie konstrukcji mechanicznej urządzenia oraz stacji dokującej w wybranym przez Zamawiającego wariancie po szczegółowych konsultacjach z konstruktorami elektroniki zamawiającego,
 3. opracowanie dokumentacji technicznej do modelu (pliki PDF i 3D),
 4. wykonanie 1 szt. modelu urządzenia wraz ze stacją dokującą i etui w najbardziej rozbudowanej wersji wykonania,
 5. testowanie modelu pod względem ergonomicznym, technologicznym, wytrzymałości mechanicznej i możliwości serwisowania, według uzgodnionego z Zamawiającym planu badań,
 6. weryfikacja konstrukcji modelu po badaniach i wprowadzenie niezbędnych zmian w konstrukcji i dokumentacji, jeśli będzie to konieczne,
 1. ponowne wykonanie 1 szt. modelu urządzenia w najbardziej rozbudowanej wersji wykonania i/lub stacji dokującej i/lub etui, (w przypadku gdy nastąpiła konieczność dokonania zmian po weryfikacji).

Zadania 5, 6 i 7 mogą być powtarzane do osiągnięcia efektu, do ostatecznego zatwierdzenia przez zamawiającego.

 1. wykonanie i montaż 4 szt. urządzeń dzieła w wersji zatwierdzonej do etapu prototypu (zatwierdzenia przez konstruktora elektronika, serwis, produkcję i handel) przed wykonaniem form wtryskowych, modele należy wykonać w technologii PDM, SLS, CNC lub podobnej zapewniającej zbliżone parametry wykonania wymiarowego,
 2. testowanie prototypów pod względem ergonomicznym, technologicznym, wytrzymałości mechanicznej, możliwości serwisowania, wytrzymałości na wstrząsy i upadki itp., według uzgodnionego z Zamawiającym planu badań

Planowany termin realizacji Części 1: od 15.01.2021 r.  do 07.04.2021 r.

 

CZĘŚĆ 2 – WYKONANIE PROTOTYPÓW, TESTOWANIE ORAZ WDROŻENIE

Zadania części 2 obejmują opracowanie dokumentacji, montaż prototypów urządzenia wraz ze stacją dokującą, ich testowanie oraz nadzór autorski przy wdrożeniu projektu do czasu wytworzenie serii próbnej.

Zadania:

 1. wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia i stacji dokującej umożliwiającej wykonanie prototypów (pliki PDF, 3D i 2D) – czas na realizację tego zadania to dwa tygodnie po zatwierdzeniu badań modelu,
 2. dostosowanie konstrukcji detali do wymagań technologicznych firm wykonujących komponenty oraz narzędzia do produkcji detali urządzenia i stacji dokującej,
 3. wsparcie merytoryczne firm wykonujących komponenty oraz narzędzia do produkcji detali urządzenia i stacji dokującej
 4. montaż 10 szt. prototypów po wykonaniu form wtryskowych, montaż tych prototypów może nastąpić przed położeniem ostatecznej faktury powierzchni w formach wtryskowych,
 5. testowanie prototypów pod względem ergonomicznym, technologicznym, wytrzymałości mechanicznej, możliwości serwisowania, wytrzymałości na wstrząsy i upadki itp., według uzgodnionego z Zamawiającym planu badań – z wyłączeniem części niezbędnych badań i testów wykonywanych przez wyspecjalizowane instytucje, wydające stosowne potwierdzenia. Homologacja została zaliczona do etapu testowania ponieważ w istocie są to ostateczne testy urządzenia na jego zgodność z przepisami.
 6. weryfikacja prototypów po badaniach i wprowadzenie zmian, jeśli są konieczne,
 7. weryfikacja konstrukcji mechanicznej i dokumentacji po szczegółowych konsultacjach z konstruktorami elektroniki zamawiającego,

Zadania od 4) do 7) mogą być powtarzane do osiągnięcia efektu do ostatecznego zatwierdzenia przez zamawiającego.

 1. wykonanie aktualizacji dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia po wszelkich zmianach,
 2. testowanie urządzenia i stacji dokującej pod względem wytrzymałości mechanicznej i wytrzymałości na wstrząsy i upadki, po wytworzeniu detali w technologii docelowej.

Planowany termin realizacji Części 2: od 15.04.2021 r.  do 16.05.2022 r.,

 

 1. SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać:

 • w formie pisemnej (wydruku):
 • osobiście w sekretariacie firmy EMAR – Samoraj i spółka – Spółka jawna, w godzinach od 7:30 do 15:30, lub
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej na adres firmy EMAR – Samoraj i spółka – Spółka jawna, Kopytów 26 05-870 Błonie, w godzinach od 7:30 do 15:30. Przesyłka powinna zawierać dopisek „Oferta w ramach zapytania ofertowego”

lub

 • w formie elektronicznej, poprzez przesłanie na adres e-mail przetargi@emar.pl, wpisując w tytule wiadomości „Oferta dot. zapytania ofertowego z dn. 01.12.2020

O terminie wpłynięcia ofert decyduje data wpłynięcia poczty elektronicznej na serwer firmowy EMAR – Samoraj i spółka – spółka jawna lub zapisane w książce korespondencyjnej potwierdzenie przyjęcia listu lub przesyłki do sekretariatu firmy.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.12.2020 r. włącznie – oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający poinformuje oferentów o wynikach postępowania poprzez oficjalne opublikowanie w dniu 15.12.2020 r., zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, a także e-mailem, na wskazany przez Oferenta adres poczty elektronicznej.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 3. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
 4. posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zasoby techniczne i kadrowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia lub zapewniają podwykonawców dysponujących odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym i kadrowym do wykonania zamówienia;
 5. dla realizacji zamówienia zapewniają zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant. Przez profesjonalnego projektanta rozumie się projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy ma w swoim port folio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczenie usług.
 6. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia;
 7. nie jest wobec nich prowadzone postępowanie upadłościowe, nie ogłoszono upadłości, nie postawiono Oferenta w stan likwidacji;
 8. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenia,
 9. zachowają zgodność w swoich działaniach z koncepcją uniwersalnego projektowania
 10. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 11. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 12. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 13. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 14. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli Oferent złoży stosowne oświadczenia w Formularzu ofertowym zgodnie ze stanem faktycznym.

 

 • KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY:

 

 1. Kryteria formalne – dopuszczające:
 • oferenci prowadzą aktualnie działalność,
 • oferta złożona została na prawidłowym formularzu ofertowym,
 • oferta została opatrzona terminem związania ofertą,
 • oferta zawierała kompletne informacje pozwalające na dokonanie oceny wg kryteriów rozstrzygających,
 • oferta została parafowana na każdej stronie i podpisana zgodnie z reprezentacją lub przez osobę upoważnioną przez oferenta, w tym zawierała podpisane i zgodne ze stanem faktycznym oświadczenia w zakresie przetwarzania danych (RODO), spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku powiązań z Zamawiającym.
 • do oferty zostały dołączone dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby składającej ofertę do reprezentowania Oferenta,
 • oferta wpłynęła w terminie i w formie określonej w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 1. Kryteria rozstrzygające:
Kryteria oceny ofert Waga Maksymalna liczba punktów
K1 – cena netto realizacji zamówienia 70 % 70
K2 – długość obowiązywania gwarancji 30 % 30

Ocena Oferty będzie dokonywana w oparciu o uzyskaną łączną liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny, obliczaną na podstawie poniższego wzoru:

Zamawiający wybierze ofertę, która osiągnie największą liczbę punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty: 

 1. Punkty w ramach kryterium oceny K1 będą przyznawane wg następującej formuły:

C min – cena minimalna w zbiorze złożonych ofert

C r – cena oferty rozpatrywanej

Pc – ilość punktów przyznana ofercie za cenę netto realizacji zamówienia

Największą liczbę punktów, tj. 70, otrzyma oferta, której cena realizacji zamówienia będzie najniższa.

Zaoferowana łączna cena usług, wyrażona w PLN, musi dotyczyć całości zamówienia, tj. powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

 1. Kryterium oceny K2 – długość obowiązywania gwarancji,

Okres gwarancji do 36 miesięcy od momentu wytworzenia prototypów przekazanych do homologacji – 30 pkt.

Okres gwarancji do 24 miesięcy od momentu wytworzenia prototypów przekazanych do homologacji – 20 pkt.

Okres gwarancji 12 miesięcy od momentu wytworzenia prototypów przekazanych do homologacji – 10 pkt.

 

Punkty (Pk) w ramach kryterium oceny K2 będą przyznawane wg następujących wag:

 

Długość obowiązywania gwarancji Waga Maksymalna liczba punktów
do 36 miesięcy 30% 30
doi 24 miesięcy 20 % 20
12 miesięcy 10 % 10

Przez gwarancję zamawiający rozumie nieodpłatne zmiany w dokumentacji technicznej i konstrukcyjnej oraz nadzór nad ich wprowadzeniem i późniejszymi testami, w przypadku konieczności dostosowania do zmian w prawie dotyczącym tego urządzenia i/lub zmian wynikających z braku dostępności składowych i konieczności zastosowania zamienników wymuszających zmiany konstrukcyjne urządzenia.

 

 1. Zamawiający ustanawia także dodatkowe kryterium dopuszczające o nazwie: Kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia.

W zespole projektowym musi znaleźć się co najmniej jeden/-dna profesjonalny/-a projektant/-ka. Przez profesjonalnego/-a projektanta/-tkę rozumie się projektanta/-tkę, który/-a posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy ma w swoim port folio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczenie usług w zakresie projektowania.

 

 • OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
 1. Złożone przez Oferentów oferty zostaną oficjalnie otwarte w dniu 10.12.2020 r.
 2. Zamawiający dokona oceny ofert pod kątem zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 3. Ocena kryteriów formalnych zostanie przeprowadzona w oparciu o ofertę przedstawioną przez Oferenta według następujących ocen: „tak/nie”, gdzie „tak” oznacza spełnienie warunku dopuszczającego, natomiast „nie” oznacza niespełnienie warunku dopuszczającego. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne, zostaną poddane ocenie kryteriów rozstrzygających.
 4. Spośród ofert złożonych w sposób prawidłowy, tj. spełniających kryteria dopuszczające, Zamawiający wybierze w postepowaniu ofertowym ofertę najkorzystniejszą, która uzyska najwyższą ilość punktów z kryteriów rozstrzygających.
 5. Z przeprowadzonej w ramach postępowania ofertowego oceny ofert oraz wyboru Wykonawcy zamówienia zostanie sporządzonych Protokół, na podstawie którego zostanie upubliczniona informacja o wyniku postępowania.
 6. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 7. została złożona po upływie terminu składania ofert, określonego w ustępie V niniejszego zapytania ofertowego – oferta zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania,
 8. jest niezgodna z przedmiotem zamówienia lub dotyczy tylko jego części,
 9. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
 10. jest niekompletna lub jeśli do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w Zapytaniu ofertowym lub nie zostaną dostarczone na wezwanie i w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
 11. zaoferowana przez Oferenta cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a która wynika z kosztów określonych we wniosku o dofinansowanie,
 12. oferta zawiera rażąco niska cenę, za którą uważa się cenę niższą o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia, która wynika z kosztów określonych we wniosku o dofinansowanie lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zaś Oferent nie złożył wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bądź złożone wyjaśnienia i dokumenty nie uzasadniają rażąco niskiej ceny,
 13. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 14. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
 17. Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.
 18. Z tytułu nie wybrania oferty, odrzucenia oferty bądź unieważnienia zapytania ofertowego Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty przez Oferenta.
 20. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z otrzymaniem ofert o jednakowym wyniku oceny kryteriów wyboru Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. W przypadku złożenia ofert dodatkowych o jednakowej cenie, Zamawiający unieważnia postępowanie ofertowe.
 21. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy – wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż 30 dni. Jeżeli oferent uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Zamawiający może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy:
 23. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 24. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która wynika z kosztów o kreślonych we wniosku o dofinansowanie,
 25. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wcześniej przyznane zostały cofnięte.
 26. błędów w treści zapytania ofertowego o kluczowym znaczeniu, ujawnione po zakończeniu postępowania, które mogą wpłynąć na zaburzenie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości i niedyskryminacji.
 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE:
 2. Oferty muszą być złożone w języku polskim w sposób czytelny, zaś ceny usług netto wyrażone w PLN. Zaoferowana cena musi dotyczyć całości zamówienia, tj. powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Oferty muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych.
 4. Oferent składając ofertę obowiązany jest opisać spełnianie przez członków zespołu projektowego (bez podawania danych osobowych) kryteriów oceny zgodnie ze stanem faktycznym (kierunek i stopień wykształcenia, ilość lat doświadczenia w wykonywanym zawodzie), w szczególności profesjonalnego projektanta.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. W takim przypadku, termin składania ofert zostanie odpowiednio wydłużony.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jej zawarcia.
 7. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. 2018, poz. 1206), w związku z powyższym osoby wyznaczone przez Oferenta powinny zapoznać się z w/w Rozporządzeniem.
 8. W umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się zapisy dotyczące kar umownych, w szczególności:
 9. za zwłokę w wykonaniu poszczególnych części przedmiotu zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki,
 10. za każdy przypadek nie wykonania przez Wykonawcę usług w sposób zgodny z postanowieniami umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia netto określonego w umowie,
 11. za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy podpisaniu protokołów odbioru przedmiotu zamówienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1 % wartości netto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek,
 12. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego,
 13. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu zamówienia na rzecz Wykonawcy,
 14. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 16. W przypadku opóźnień w płatnościach stosuje się odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 17. Autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w wyniku realizacji usługi muszą zostać przeniesione na rzecz Zamawiającego, co zostanie ujęte w umowie z Wykonawcą.
 18. W umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się zapisy w zakresie zasad poufności w szczególności: „W czasie trwania realizacji przedmiotu umowy, a także po jej ustaniu Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich wyraźnie oznaczonych, informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą (Informacje Poufne), z którymi zapozna się, bądź, które uzyska od Zamawiającego w jakiejkolwiek formie w trakcie i w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, za wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości publicznej i powszechnie znanych.”
 19. Do niniejszego postępowania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. WARUNKI ZMIANY UMOWY:
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w przypadku:
 3. zmiany ustawowej stawki podatku VAT – w takim wypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, odpowiednio do zmiany wysokości stawki podatku VAT,
 4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 5. konieczności zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np.:
 • wystąpienia zdarzeń siły wyższej, przez które należy rozumieć zdarzenia nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, pozostające poza kontrolą obu Stron umowy,
 • konieczności zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa Zamawiającego, w szczególności zapewnienia ciągłości produkcji lub koordynacji dostawy i montażu urządzeń z dostawami innych maszyn i urządzeń do zakładu Zamawiającego,
 • wydłużenia za zgodą instytucji pośredniczącej terminu realizacji projektu, w ramach którego udzielane jest niniejsze zamówienie.
 1. ujawnienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu umowy, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony umowy, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy,
 2. działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości zamówienia. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie, będące poza kontrolą stron Umowy, które uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej umowy i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością,
 3. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, kwestiami organizacyjnymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy,
 4. działania osób trzecich, za które żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
 1. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM:
 2. Pytanie związane z niniejszym zapytaniem ofertowym należy kierować na adres przetargi@emar.pl.
 3. Zamawiający, w celu umożliwienia oferentom dostępu do wszelkich informacji związanych z zapytaniem ofertowym, udziela odpowiedzi w formie e-mailowej i jednocześnie poprzez publikacje pytania wraz z odpowiedzią na stronie internetowej https://emar.pl oraz w bazie konkurencyjności.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE PPP_20201201_

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 3 do zapytania ofertowego – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał nr. 4 do zapytania ofertowego – klauzula informacyjna RODO