Przedłużenie homologacji na bileterki Emar 205 oraz drukarki Printo Line B do dnia 31 grudnia 2023 r.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że tzw. homologacja na kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym – dotyczy kasy rejestrującej EMAR-D205 wykorzystywaną przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego (bileterka D205 oraz drukarka Printo Line B) – została przedłużona z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2023 r.

Poniżej umieszczamy link do pełnego tekstu ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw,

opublikowanej dnia 21 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej regulującą przedmiotową kwestię:

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (eli.gov.pl)

Z całości ustawy kluczowe dla branży przewozów pasażerskich są przytoczone poniżej Art.6 oraz przede wszystkim Art.11, który w punkcie Art. 8a podkreślonym poniżej, z mocy prawa przedłuża ważność Homologacji kas rejestrujących o zastosowaniu specjalnym do dnia 31 grudnia 2023r.

Art.6 W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 87 w ust. 6j w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) umieszczenia tego postanowienia albo tej decyzji na koncie w e-Urzędzie Skarbowym – w przypadku, o którym mowa w art. 35e ust. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.6))”; 2) w art. 145a w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii:

  1. a) inne niż o zastosowaniu specjalnym – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2022 r.,
  2. b) o zastosowaniu specjalnym – są wydawane na okres do dnia 31 grudnia 2023 r.;”.

Art.11 W ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. Okres obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym, który kończy się z dniem 31 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 145a ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 (w brzmieniu z dnia 1 maja 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 675) oraz art. 8, przedłuża się z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2023 r.”.