Nowe wymagania dla Podatników i podmiotów prowadzących serwis

Nowe rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących; odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas oraz zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, które obowiązują od 01.05.2019 r. wnoszą kilka istotnych nowych wymagań.

Rozporządzenie w spawie kas rejestrujących

W zakresie przypisania stawek podatku (wymagana zmiana do 31 lipca 2019 r.)
§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:
(…)
5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;
(…)
§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

W zakresie przeszkolenia z obsługi kas rejestrujących pracowników
(wymagane jest złożenie oświadczenie pracownika do 31 maja 2019 r.)
(..)
3. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.
6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
(…)
§ 58. Osoba, o której mowa w § 6 ust. 3, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, składa oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 4, do dnia 31 maja 2019 r.
(…)
W zakresie zmiany serwisu (zmiana wchodzi od 1 lipca 2019 r.)
§ 9. 1. Podatnicy używający kas:
(…)
3. Podatnik używający kasy może dokonać zmiany podmiotu prowadzącego serwis. O dokonanej zmianie podatnik, w terminie 5 dni od dnia jej dokonania, jest obowiązany powiadomić podmiot prowadzący serwis główny. Do dokonania przez podatnika zmiany nie jest wymagana zgoda podmiotu prowadzącego serwis główny.
4. Podatnik dokonując zmiany, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany do wyboru podmiotu prowadzącego serwis, który na dzień dokonywania tej zmiany widnieje w wykazie serwisantów, o którym mowa w § 50.
(…)
§ 60. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zmiana podmiotu prowadzącego serwis niewynikająca z naruszenia warunków jego prowadzenia może być dokonana, na wniosek podatnika, za zgodą podmiotu prowadzącego serwis główny
(…)
§ 53. W przypadku zmiany podmiotu prowadzącego serwis podmiot prowadzący serwis, właściwy po zmianie, składa do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, aktualizację zgłoszenia danych dotyczącą kasy, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany.
(…)
W zakresie wykazu serwisantów (lista będzie udostępniona do 31 maja 2019 r.)
§ 50. 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz serwisantów, którzy są upoważnieni do wykonywania serwisu kas danego typu (typów).
2. Wykaz serwisantów jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Wykaz serwisantów stanowi zbiór danych z przesłanych na podstawie § 49 list serwisantów oraz zmian danych w nich zawartych i zawiera:
1) numer identyfikatora serwisanta;
2) numer NIP podmiotu prowadzącego serwis główny, który upoważnił serwisanta do wykonywania serwisu;
3) numer NIP podmiotu prowadzącego serwis
4) datę ważności upoważnienia serwisanta;
5) typ (typy) kas, na które serwisant posiada upoważnienie
(…)

W zakresie sposobu zakończenia używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w przypadku zakończenia działalności lub pracy tych kas (odczyt bez obecności urzędnika, nowe protokoły)
§ 34. (…) Podatnik:
1) wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny)
2) niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia
3) składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego
4) sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowania kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.
(…)
W zakresie sposobu zakończenia używania kas on-line w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas reguluje- § 31.

W zakresie wykonania przeglądu
§ 51. (…) 4. Serwisant wykonuje, na podstawie dokonanego przez podatnika zgłoszenia, obowiązkowy przegląd techniczny kasy w terminie 3 dni od dnia dokonania zgłoszenia (było 5 dni).
§54. (…) 4. Pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kas oddanych w używanie na podstawie najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze podatnik jest obowiązany dokonać po objęciu kasy w używanie, przed dniem dokonania fiskalizacji.
5. (…) Obowiązkowego przeglądu technicznego, o którym mowa w ust. 1 i 2, podatnik nie dokonuje w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej (…) Obowiązkowego przeglądu technicznego (…), podatnik dokonuje po wznowieniu działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz ustawa – Prawo o miarach, wnosi między innymi następujące zmiany:

• Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii są obowiązane składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz ten zawiera: imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz datę dokonania przeglądu.
• w kasach z kopią papierową zabroniona jest wymiana pamięci fiskalnych czyli kasy te mogą być nadal użytkowane aż do zapełnienia tej pamięci.
• w kasach z kopią elektroniczną nie ma zakazu wymiany pamięci fiskalnej a kasy takie mogą być kupowane do 31 grudnia 2022 r. i mogą być nadal użytkowane.
• podatnicy wykonujący usługi przewozu osób nie są zobligowani do stosowania nowego rodzaju tzw. kas on-line.
• od 1 stycznia 2023r. będzie można kupować jedynie kasy on-line.
• Przepisy przewidują karę pieniężną w wysokości 300 zł za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.
• Podatnicy mogą używać kas rejestrujących on-line, do prowadzenia ewidencji sprzedaży, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.

Podatnicy w niektórych branżach mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:
do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

do dnia 30 czerwca 2020 r. − do:
1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

do dnia 31 grudnia 2020 r. − do świadczenia usług:
1. fryzjerskich,
2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
3. budowlanych,
4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
5. prawniczych,
6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

W chwili obowiązkowej wymiany – zgodnie z przepisami ustawy, możliwe jest w tych branżach kolejne wykorzystanie ulgi na zakup kasy nawet, jeśli już raz podatnik z takiej ulgi korzystał.
UWAGA! W pozostałych branżach ulga na kolejną kasę fiskalną i odpowiednio wymianę jej na nową – nie przysługuje.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy, u których:

– powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
– nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży – mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy. Zwrot obejmuje jednak tylko kasy on-line.

Zmiany w zakresie rozporządzenia w spawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

§ 2. 1. Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „kwotą wydaną na zakup”, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:1) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;
2) posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup
2. W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.
§ 3. 1. Odliczenia, o których mowa w § 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.
(…)
§ 4. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 5 ustawy (podatnicy zwolnieni z VAT), zwrot kwoty wydanej na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
(…)

§ 5. 1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:
1) trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy;
2) naruszą obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub 3ab ustawy.
(…) ustawa VAT w ust. 3a: (…)12) zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust.3

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach