Kasy online od 1 maja. Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Co to jest kasa fiskalna online?

Kasy online będą m.in. przekazywać automatycznie dane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe prawo wprowadza konieczność posiadania kas fiskalnych, które będą rejestrowały i przesyłały dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził Centralne Repozytorium Kas, do którego będą wprowadzane wszystkie dane z zawieranych transakcji przy użyciu kas online. Nie będzie miał on jednak informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi.

 

 

Branże z obowiązkowymi kasami online

W poniższych branżach kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii stosowane będą przez określony czas. W chwili obowiązkowej wymiany – zgodnie z przepisami ustawy, możliwe jest w tych branżach kolejne wykorzystanie ulgi na zakup kasy nawet, jeśli już raz podatnik z takiej ulgi korzystał. Chodzi o następujące branże i terminy użytkowania dotychczasowych kas:

 1. do dnia 31 grudnia 2019 r. – dla:
  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 2. do dnia 30 czerwca 2020 r. − dla:
  1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 3. do dnia 31 grudnia 2020 r. − do świadczenia usług:
  1. fryzjerskich,
  2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
  3. budowlanych,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawniczych,
  6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

UWAGA! W pozostałych branżach ulga na kolejną kasę fiskalną i odpowiednio wymianę jej na nową – nie będzie przysługiwała.

Ustawodawca zastrzega, że określone wyżej terminy mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych dotyczących przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas.

Ulga dla wybranych, ale w tej samej wysokości, w jakiej była dostępna do tej pory dla wszystkich.

Nowe przepisy w żaden sposób nie zmieniają wysokości ulgi podatkowej. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy, u których:

 1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży – mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy.

Zwrot obejmuje jednak tylko kasy online, czyli takie które zapewniają prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Kasy z zapisem papierowym w sprzedaży tylko do 31 sierpnia!

Nowe przepisy ściśle określają, do kiedy na rynku będą dostępne kasy z zapisem papierowym, ustanawiając jako datę graniczną 31 sierpnia 2019 roku. Natomiast kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii (nie mylić z kasą fiskalną online) – są wydawane do dnia 31 grudnia 2022 roku. W kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna od 01.05.2019 r. nie podlega wymianie.

Sankcje za brak przeglądu

Przejawem uszczelnienia systemu ewidencji sprzedaży w związku z wprowadzeniem kas online jest również szereg sankcji o charakterze pieniężnym, przewidzianych przez ustawodawcę w znowelizowanym art. 111 ust. 6j i 6ka ustawy o VAT. Przepisy te przewidują karę pieniężną w wysokości 300 zł za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy.

 

 

Źródło: https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/,

https://www.pit.pl/aktualnosci/prezydent-podpisal-ustawe-o-kasach-fiskalnych-online-952864;

 https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/kasy-fiskalne/2946879,Stosowanie-kas-fiskalnych-online-obowiazek-terminy-zasady.html