REGULAMIN PROGRAMU  

 

 1. Organizatorem Programu „Bądź gotów na ON-LINE z firmą EMAR” (zwanej dalej Programem) jest EMAR – Samoraj i spółka – Spółka Jawna z siedzibą: Kopytów 26, 05-870 Błonie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069742, NIP: 5290009376, REGON: 011534090 (zwana dalej Producentem).

 2. Program prowadzony jest w okresie od 19.06.2017 do 31.12.2017.

 3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Uczestnikiem Programu jest przedsiębiorca będący podmiotem gospodarczym nabywającym produkty Producenta biorące udział w Programie (zwany dalej Klientem).

 5. Program ma na celu:

 • umożliwienia nabycia urządzeń fiskalnych od Producenta spełniających nowe przepisy, które Ministerstwo Rozwoju i Finansów zamierza wprowadzić z rabatem 20% w stosunku do obowiązującej sugerowanej ceny w dniu zakupu

 • modernizacji drukarki fiskalnej TEMPO do nowych przepisów, które Ministerstwo Rozwoju i Finansów zamierza wprowadzić

 1. Producent deklaruje, że Klienci, którzy zakupią w okresie trwania Programu poszczególne rodzaje urządzeń fiskalnych wymienione w punkcie 7 i 8 regulaminu, wyprowadzone na rynek przez Producenta za pośrednictwem autoryzowanych Partnerów Handlowo-Serwisowych będą uprawnieni do skorzystania:

 • z preferencyjnego zakupu urządzeń wyprodukowanych w oparciu o nowe przepisy tego samego rodzaju z oferty Producenta z rabatem i na warunkach określonych w regulaminie

 • z usługi modernizacji drukarki fiskalnej TEMPO do wymagań spełniających nowe przepisy

 1. Rodzaje urządzeń objęte Programem preferencyjnego zakupu : kasa fiskalna SOLO BIS, drukarka fiskalna TEMPO.

 2. Rodzaje urządzeń objęte Programem usługi modernizacji: drukarka fiskalna TEMPO

 3. Rabat o którym mowa w punkcie 6 będzie przysługiwał na poszczególne rodzaje urządzeń wymienione w punkcie 7 w następującej wysokości:

 • Kasa fiskalna wyprodukowana według nowych przepisów– 20 %

 • Drukarka fiskalna TEMPO wyprodukowana według nowych przepisów – 20%

 1. Koszt usługi modernizacji dla Klienta drukarki fiskalnej TEMPO o której mowa w punkcie 6 będzie wynosił 700 zł netto. Koszty modernizacji nie będą zawierały kosztów usług związanych z odczytem modułu pamięci fiskalnej oraz wszelkimi kosztami usług serwisu dokonającego deinstalacji.

 2. Usługa modernizacji obejmuje wymianę pamięci fiskalnej oraz innych podzespołów elektronicznych dostosowujących drukarkę do nowych przepisów.

 3. Klient będzie uprawniony do skorzystania z rabatów oraz usługi modernizacji wymienionych w punkcie 7 w terminie do 31.12.2020 r. po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

 • Urządzenie zostało zakupione przez Klienta w terminie od 19.06.2017 r. do 31.12.2017 r.

 • Urządzenie po sprzedaży do Klienta zostało zarejestrowane przez Partnera Handlowo-Serwisowego.

 • Klient zarejestrował się do strefy Klienta na stronie Internetowej Producenta do dnia 31.12.2017 r. Przy rejestracji Producent wymaga podania następujących danych: NIP, telefon, adres mailowy, numer unikatowy i fabryczny zakupionego urządzenia oraz NIP serwisu obsługującego urządzenie.

 • Klient zamówi urządzenie z preferencyjnym rabatem po zalogowaniu do strefy Klienta na stronie Internetowej Producenta.

 • Klient zamówi usługę modernizacji po zalogowaniu do strefy Klienta na stronie Producenta.

 • Zlecenie wykonania usługi modernizacji powinno zostać złożone najpóźniej w dniu 31.12.2020 r.

 1. Klient może wykorzystać przysługujący mu rabat na inne urządzenia z aktualnej oferty Producenta przed zmianą przepisów.

 2. Z Programu modernizacji urządzenia lub rabatu Klient może skorzystać tylko jeden raz do każdego zakupionego urządzenia w okresie od 19.06.2017 r do 31.12.2017 r.

 3. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków niniejszego regulaminu Programu w sytuacji kiedy zapowiadana zmiana wejścia przepisów o kasach rejestrujących będzie znacząco odbiegała od przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projektów.

 4. Producent uzależnia możliwość skorzystania przez Klienta z Programu od posiadanych ważnych homologacji

 5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej związanej z Programem, z informacjami o zmianach przepisów dotyczących kas fiskalnych oraz ofertami handlowymi.